You need Java to see this applet.
30-04-1975
Con hoang giặc tàu làm gì?
"Ta vào Nam nổ súng giết dân miền Nam
là ta giết cho trung quốc."
Để khẳng-định là một đứa coń trung
thành, "Chúng ta kiên-cường chiến-đấu là vì
mao chủ-tịch."
Anh là ai?
Tôi nói tiếng Việt-Nam
tôi là
dòng giống Lạc Long;
tôi là người Việt-Nam.
là con hoang cuá tàu khựa và nói:
Ta giết dân Nam là ta giết cho trung
quốc.
Anh là tàu khựa nói tiếng Việt-Nam của
tôi

giặc tàu, giặc thù truyền kiếp, là căn-nguyên mọi sự khốn-khổ của dân tộc Việt-Nam
02/10/2018_93
QUỐC HẬN
104_04/28/2018
Vinh Danh
Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa
Việt-Nam Cộng-Hòa
Muôn Nă
m
Đức tính
người Việt-Nam Cộng-Hòa
Tháng 11

                          
Nhớ ơn
Tổng Thống Ngô Đình Diệm

                                                        24-11-2019

Hoàng Sa Trường Sa
là lãnh thổ nước VNCH

Ngày 22-12-2019
Tết Nguyên Đán

Ngày 26-01-2020
Công Đức
Tổ Tiên Dòng Họ Việt Nam

ngày 23-02-2020