You need Java to see this applet.
30-04-1975
Tay sai giặc Tàu lam gi`?
" Ta vào Nam nổ súng giết dân miền Nam là ta đánh
cho Trung quốc."

Để khẳng-định là một tay saí trung thành:
"Chúng ta kiên-cường chiến-đấu là vì Mao chủ-tịch."
Anh là ai?
Tôi nói tiếng Việt-Nam
tôi là
dòng giống Lạc
Long
dòng giống Lạc Long
tôi tớ tàu khựa nói:
Ta giết dân Nam là ta
giết cho trung quốc.
Anh là tàu khựa nói
tiếng Việt-Nam của tôi