You need Java to see this applet.
30-04-1975
Con hoang giặc tàu làm gì?
"Ta vào Nam nổ súng giết dân miền Nam
là ta đánh cho trung quốc."
Để khẳng-định là một đứa coń trung
thành, "Chúng ta kiên-cường chiến-đấu là vì
mao chủ-tịch."
Anh là ai?
Tôi nói tiếng Việt-Nam
tôi là
dòng giống Lạc Long;
tôi là người Việt-Nam.
là con hoang cuá tàu khựa và nói:
Ta giết dân Nam là ta giết cho trung
quốc.
Anh là tàu khựa nói tiếng Việt-Nam của
tôi

giặc tàu, giặc thù truyền kiếp, là căn-nguyên mọi sự khốn-khổ của dân tộc Việt-Nam
Tin-tức và thông-báo hàng tuần
02/10/2018_93
QUỐC HẬN
104_04/28/2018
Năm thứ 3
105_05/05/2018
106_05/12/2018