Chào Mừng
  Ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm 2010
Dân Quân Việt-Nam Cộng-Hòa hồi tưởng lại những chiến thắng hiển-hách như  để mừng cho những Ngày Quân-Lực theo sau như  và

  Quyết tâm đánh đuổi bọn xâm-lăng tàu cộng và bọn tay-sai bắc cộng ra khỏi
  lảnh thổ nước Việt-Nam Cộng-Hòa để Chào Mừng Ngày Quân Lực trong
  tương-lai .