lần 16  (8202016)
Phải Lên Tiếng        
Anh Bằng
Việt Nam Quê Hương
lần thứ 17
08272016
Năm thứ 3
105_05/05/2018
106_05/12/2018