Trang website này góp nhặt tất cả các tin tức và hình ảnh của Trường Sĩ Quan Thủ
Đức và Trường huấn luyện Sĩ Quan Đồng Đế. Rất ước mong nhận mọi ý kiến, hình
ảnh, và tin tức từ quí vị trong Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa.

liên lạc: taitran@lucluongsiquanthuduc-quanlucvietnamconghoa.com