LITTLE SAIGON
được hình thành bởi:
Ø        Hàng triệu dân Việt-Nam Cộng-Hòa bị Bắc cộng sát hại trong cuộc chiến chống cộng.
Ø        Hơn ba trăm ngàn tử-sĩ quân cán chính Việt-Nam Cộng-Hòa đã liệt oanh ngã xuống.
Ø         Gần sáu chục ngàn quân nhân Đồng Minh đã hy-sinh để bảo-vệ sự tự-do cho Việt-Nam Cộng-Hòa.
Ø        Gần một triệu dân quân Việt-Nam Cộng-Hòa đã bỏ mình trong biển-cả và rừng-sâu trên con đường     
xa lánh bọn xâm lược tanh mùi máu, Bắc cộng, tay sai Tàu cộng.
Ø        Nước mắt của hàng trăm ngàn dân quân cán chính Việt-Nam Cộng-Hòa đầu tiên  đặt chân lên đất Mỹ.
Ø        Nhờ có mảnh đất nho-nhỏ LITTLE SAIGON mà dân quân Việt-Nam Cộng-Hòa đã đùm-bọc lẫn nhau trong cuộc
sống nơi xứ lạ quê người, tranh đấu cho dân quân cán chính Việt-Nam Cộng-Hòa vừa thoát khỏi ngục tù của loài quỉ
đỏ đến vùng đất tự-do Hoa-Kỳ.
Biểu tượng LITTLE SAIGON được quý mến, cao cả, và thiêng-liêng đối với dân quân cán chính Việt-Nam
Cộng-Hòa.