Hàng năm cứ đến tháng 4 đen, Dân Quân Việt-Nam Cộng-Hòa đau buồn nhớ lại tình hình chính trị bất ổn
trong nước (                           ) làm ảnh-hưởng đến tiềm-lực chiến đấu của toàn dân tòan quân, và đó là nguyên
nhân dẫn đến ngày mất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975
Người Di-Tản Buồn
Quốc Hận
     Ngày 30 tháng 4 năm 1975
                                                 -qhqh-

Tháng Tư Đen năm 2010, rất đau buồn nhớ lại Tháng Tư kinh-
hoàng năm 1975. Tàu cộng và tay sai Bắc cộng đã giêt dã man
dân quân cán chính Việt-Nam Cộng-Hòa trên khắp 4 vùng đất
nước.
Ngày 30 tháng 4 năm 2010, nhớ lại ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Tàu cộng và tay sai Bắc cộng bắt đầu sách-lược đô-hộ nước Việt-
Nam Cộng-Hòa. Loài quỉ đỏ bắt dân quân cán chính Việt-Nam
Cộng-Hòa vào trại tập trung địa ngục trần gian,̀ bần cùng hóa
người dân, và khủng bố thương-gia nghiệp-chủ để cướp tài- sản.
Tháng Tư Đen năm 2010 và Ngày 30 tháng 4 năm 2010, nhắt-nhở
cho dân quân cán chính Việt-Nam Cộng-Hòa luôn nêu cao tinh-
thần chiến-đấu để có một ngày đánh-đuổi Tàu cộng và  Bắc cộng,
tay sai bán nước cho Tàu cộng
, ra  khỏi đất nước .