Hướng dẫn vào Guestbook viết tin-tức vạ̀ thông-báo:
       Làm theo thứ-tự:

                   1)        http://www.lucluongsiquanthuduc-quanlucvietnamconghoa.com/
                    2)   Click vào chổ muc-lục: viết tin-tức
                    3)                        Click vào  Sign Guestbook    sẽ thấy cái form
                     4)                  Viết những gì mà quy-vị muốn …
                     5) Click vào     Sign the Guetbook
                      6) Sau hết     Click vào View Guestbook sẽ thấy những gì quý vị viết.